Nội thất Made in Italia - SFHOME

Nội thất Made in Italia

BẢNG GIÁ NỘI THẤT ITALIA

 

Stt Tên sản phẩm Mã sản phẩm Model Đơn giá
1 ALF – Bedroom – KS Bed PJBE0175 Bellagio 101,904,000
2 ALF – Bedroom – Nightstand L KJBE131 Bellagio 31,473,000
3 ALF – Bedroom – Nightstand R KJBE130 Bellagio 31,473,000
4 ALF – Bedroom – Dresser KJBE120 Bellagio 74,031,000
5 ALF – Bedroom – Chest KJB115 Bellagio 63,990,000
6 ALF – Bedroom – Vanity PJBE0135 Bellagio 71,781,000
7 ALF – Dining – Side Chair(Velour) KJBE620 Bellagio 14,874,000
8 ALF – Bedroom – QS Bed PJMB0250 Mont Blanc 48,105,000
9 ALF – Bedroom – Nightstand KJMB130KT Mont Blanc 18,882,000
10 ALF – Bedroom – Dresser KJMN120 Mont Blanc 41,811,000
11 ALF – Bedroom – Mirror KJMB140KT Mont Blanc 10,641,000
12 ALF – Bedroom – Chest KJMN115 Mont Blanc 41,061,000
13 ALF – Bedroom – QS Bed w/Light PJHE0175 Heritage 53,949,000
14 ALF – Bedroom – Nightstand L KJHE131 Heritage 30,570,000
15 ALF – Bedroom – Nightstand R KJHE130 Heritage 30,570,000
16 ALF – Bedroom – Dresser KJHE120 Heritage 74,181,000
17 ALF – Bedroom – Mirror KJHE140 Heritage 13,188,000
18 ALF – Bedroom – Chest KJHE115 Heritage 65,487,000
19 ALF – Bedroom – Bench KJHE205 Heritage 62,043,000
20 ALF – Bedroom – KS Bed PJGA0175CN Garda 125,433,000
21 ALF – Bedroom – QS Bed PJGA0170CN Garda 104,004,000
22 ALF – Bedroom – Nightstand KJGA0130CN Garda 22,179,000
23 ALF – Bedroom – Dresser KJGA0120CN Garda 66,237,000
24 ALF – Bedroom – Mirror KJGA0140CN Garda 12,888,000
25 ALF – Bedroom – Chest KJGA0115CN Garda 96,060,000
26 ALF – Bedroom – QS Bed PJAT0150 Athena 48,105,000
27 ALF – Bedroom – Nightstand L KJAT131 Athena 29,373,000
28 ALF – Bedroom – Nightstand R KJAT130 Athena 29,373,000
29 ALF – Bedroom – Dresser KJAT120 Athena 62,190,000
30 ALF – Bedroom – Mirror KJAT640 Athena 12,738,000
31 ALF – Bedroom – Chest KJAT115 Athena 59,343,000
32 ALF – Bedroom – QS Bed w/Light PJIE0290BI Imperia 49,752,000
33 ALF – Bedroom – Nightstand L KJIE131BI Imperia 15,885,000
34 ALF – Bedroom – Nightstand R KJIE130BI Imperia 15,885,000
35 ALF – Bedroom – Dresser KJIE120BI Imperia 36,414,000
36 ALF – Bedroom – Mirror KJIE140BI Imperia 8,094,000
37 ALF – Bedroom – QS Bed PJTI0290RG Tivoli 42,711,000
38 ALF – Bedroom – NS Left KJTI131RG Tivoli 16,035,000
39 ALF – Bedroom – NS Right KJTI130RG Tivoli 16,035,000
40 ALF – Bedroom – Dresser KJTI120RG Tivoli 37,314,000
41 ALF – Bedroom – Mirror KJTI140RG Tivoli 7,794,000
42 ALF – Bedroom – Chest KJTI115RG Tivoli 41,361,000
43 King Ortho (Bed Frame) King Orthor King Orthor 13,044,000
44 King Ortho (Bed Frame) King Orthor King Orthor 11,372,250
45 ALF – Dining – Table w/ Extension PJGA0615CN Garda 66,537,000
46 ALF – Dining – Side Chair KJGA620CN Garda 17,233,929
47 ALF – Dinning – Buffet KJGA610CN Garda 69,984,000
48 ALF – Dinning – Table w/ Extension PJCV0616BI Canova 79,425,000
49 ALF – Dinning – Side Chair KJCV620BI Canova 15,885,375
50 ALF – Dinning – Buffet PJCV0610BI Canova 78,525,000
51 ALF – Dinning – 1 Door Curio L PJCV0606BI Canova 38,514,000
52 ALF – Dinning – 1 Door Curio R PJCV0605BI Canova 38,514,000
53 ALF – Dinning – Table w/ Extension PJMB0616 Mont Blanc 70,584,000
54 ALF – Dinning – Side Chair Ecoleathe r KJMB620KT Mont Blanc 14,836,125
55 ALF – Dinning – Buffet KJMB610KT Mont Blanc 49,303,500
56 ALF – Dinning – China Cabinet PJMB0600 Mont Blanc 62,790,000
57 ALF – Dinning – Buffet Mirror KJMB640KT Mont Blanc 10,341,000
58 ALF-Rect coffee Table KJMB627KT Mont Blanc 16,791,000
59 ALF- End Table KJMB625KT Mont Blanc 14,247,000
60 Garda-Dinning-Sea Fan Chandelier X L   16-1049PN Regina Andrew 31,294,500
61 Garda-Dinning-Crystal Mini Sphere L a     13-1014 Regina Andrew 12,417,000
62 Canova-Dinning-Bubbles Chandelier 16-1044CLR Regina Andrew 56,316,000
63 Mont Blanc – Dinning – Neo

Chandelier Large

16-1143PN Regina Andrew 75,129,000
64 Canova – Dinning – Tapered Hex

Crystal Table Lamp

13-1174 Regina Andrew 18,690,000
65 Mont Blanc – Dinning – Eureka Task

Lamp

16-1119PN Regina Andrew 22,452,000
66 Bellagio – Bedroom – Daphne Table

Lamp

13-1126 Regina Andrew 16,839,000
67 Mont Blanc – Bedroom – Tatiana

Crystal Table Lamp Large

13-1273 Regina Andrew 17,016,000
68 Mont Blanc – Bedroom – Tatiana

Crystal Table Lamp Small

13-1272 Regina Andrew 12,417,000
69 Heritage – Bedroom – Chain Link

Table Lamp

13-1102 Regina Andrew 24,960,000
70 Garda – Bedroom – Milano Table

Lamp

13-1043AM Regina Andrew 12,417,000
71 Athena – Bedroom – Angelica Crystal

Table Lamp Small

13-1319 Regina Andrew 21,196,500
72 Imperia – Bedroom – Exhibit Table

Lamp

13-1161 Regina Andrew 43,773,000
73 Tivoli – Bedroom – Stardust Glass

Table Lamp

13-1047 Regina Andrew 9,909,000
74 Tivoli – Bedroom – Art Glass Mini

Orb Lamp

13-1219 Regina Andrew 6,489,000
75 Garda – Dining – Style: Dotto – Color:

Ochre – Size: 200

CUSTOM Linie Design 69,111,000
76 Mont Blanc – Dining – Style: Dotto –

Color: Cactus – Size: 200

CUSTOM Linie Design 69,111,000
77 Canova – Dining – Style: Fuller –

Color: Grey – Size: 200

CUSTOM Linie Design 59,118,000
78 Group D – Bellagio – Bedroom –

Style: Pennello – Color: Blue – Size:

200

CUSTOM Linie Design 60,036,000
79 Mont Blanc – Bedroom – Style: Bita –

Color: Blue – Size: 200

CUSTOM Linie Design 50,421,000
80 Heritage – Bedroom – Style: Akinori –

Color: Green – Size: 200

CUSTOM Linie Design 69,111,000
81 Garda – Bedroom – Style: Charm –

Color: White – Size: 200

CUSTOM Linie Design 50,046,000
82 Athena – Bedroom – Style: Fade –

Color: Leather – Size: 200

CUSTOM Linie Design 86,460,000
83 Athena – Dining – Style: Sachi –

Color: Silver – Size: 200

CUSTOM Linie Design 69,111,000
84 Imperia – Bedroom – Style: Fuller –

Color: Heather – Size: 200

CUSTOM Linie Design 59,118,000
85 Tivoli – Bedroom – Style: HT Shiny –

Color: Grey – Size: 200

CUSTOM Linie Design 55,773,000
86 Accessories & Rugs – Cloud 9 Duvet –

Celestia Queen – CELESTIADVT-

IV, Ivory

CUSTOM Imperia Bedroom 42,645,000
87 Accessories & Rugs – Cloud 9 Euro –

Celestia – CELESTIAN-IV, Ivory

CUSTOM Imperia Bedroom 11,205,000
88 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– Grandite: GRANITE01J-GY, Grey

22×22

CUSTOM Imperia Bedroom 7,441,500
89 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– ASH02C-SV 14×20

CUSTOM Imperia Bedroom 8,779,500
90 Accessories & Rugs – Cloud 9 Quilt –

Kantha Queen – KANTHAQ-LIN,

Linen

CUSTOM Tivoli Bedroom 26,340,000
91 Accessories & Rugs – Cloud 9

Pillow: CA2436J-GY, Grey 22×22

CUSTOM Tivoli Bedroom 11,205,000
92 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– RAINA08J-IV 22×22

CUSTOM Bellagio Bedroom 9,951,000
93 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– ISLAY: ISLAY01J-BL BLUE

22×22

CUSTOM Mount Blanc Bedroo 11,205,000
94 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– NIMBUS: NIM03A-LB, LIGHT

BROW, GOLD 22×22

CUSTOM Garda Bedroom 11,205,000
95 Accessories & Rugs – Cloud 9 Pillow

– CRYSTAL 6012A-IV, IVORY

22×22

CUSTOM Athena Bedroom 11,205,000
96 Swivel Chair C065 Gloria Natuzzi 56,860,500
97 003 Chair C014 Natuzzi 38,464,500
98 Relax Chair B903 Natuzzi 32,611,500
99 Small – -NL130 stone Mustang Natuzzi 56,233,500
100 Various Chair – Relax Chair Himolla Germany 75,005,250
101 Sofa ( Dark Brown Leather)

Sofa da nâu (1 Ghế 3)

RTG_001 50,894,382
102 Stationary Sofa (Oak Leather))

Sofa da nâu (1 Ghế 3)

RTG_002 49,356,566
103 Sofa (Red Leather)

Sofa da đỏ (1 Ghế 3)

RTG_003 47,232,916
104 Sofa ( Red Fabric)

Sofa vải đỏ nhung (1 Ghế ba)

RTG_004 30,512,219
105 Recliner Chair (Light Green)

Sofa xanh (1 ghế đơn)

RTG_005 11,797,245
106 Sofa Chair 1/2 Cardinal (Red Fabric) RTG_006 15,458,711
107 Ottoman – Hydra (Light Green)

Sofa xanh (1 ghế đôn)

RTG_007 6,589,826
108 IHC – Arm Chair ( Red)

Sofa da đỏ (2 ghế đơn)

ITLF_001 43,042,571
109 Natuzzi- B520E (Chair + Loveseat+

Sofa) – COLOR:10BF

Sofa màu Kem(1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba)

ITLF_002 356,838,371
110 Natuzzi – B858E  (Chair + Loveseat+

Sofa) – COL:30JA

Sofa màu nâu hạt dẻ,viền đỏ  (1 ghế đơn+1 ghế đôi+1 ghế ba)

ITLF_003 474,526,036
111 Natuzzi – C021+C011 ( Sofa + 2

Chairs- Green) – COL:20JX

Sofa màu  xanh

ITLF_004 473,875,108
112 Natuzzi – 2030 Plaza-Sectional – ITLF_005 678,266,295
113 Natuzzi – C055- ( Sofa + Loveseat+ ITLF_006 283,967,055
114 Himolla ( Chester – orange) Col: ITLF_007 117,085,556
115 Wall Decoration – Caribou and Fallow head Vat dung trang tri tuong đầu con tuần lộc 48,738,185
116 Decoration – Reccon with cards and glassed

Vat dung trang tri tren ban sofa – 1 con chồn cáo

28,478,071
117 Chandelier  Đèn treo sừng hươu 95,144,423
118 Bedding Sets 13,994,938
119 area Rugs 21,602,651
120 area Rugs 8,135,778


Ghi chú

  • Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  • Bảo hành: 2 năm
  • Thời hạn hiệu lực của báo giá: 30 ngày kể từ ngày phát hành báo giá

 

.